Sla navigatie over

Aalst

Aalst staat voor een kantelpunt. De stad kan vervellen tot een dynamische stad op mensenmaat, maar dan dringen duurzame keuzes zich op. 

De klimaatverandering stelt steden voor grote uitdagingen. Om Aalst hiertegen te wapenen, zetten we in op ontharding en vergroening en voorzien we voldoende ruimte voor water. We vergroten onze natuurgebieden en trekken de natuur door tot de wijken en het centrum. 

De ligging aan de Dender biedt grote kansen voor Aalst als woonstad omgeven door water en natuur. Maar de huidige industriële invulling van het eiland Chipka zet een rem op de ontwikkeling van onze stad. Samen met de Aalstenaars maken we de nieuwe toekomst voor dit stadsdeel concreet. Zo kan het eiland Chipka een toegankelijke plek worden waar het fijn is om te wonen, te werken en te ontspannen in het groen.

Om haar aantrekkingskracht te behouden, dringt een vernieuwing en vergroening van de binnenstad zich op. Tegelijkertijd hebben we oog voor het Aalsters erfgoed en beschermen we het waar nodig. We investeren eveneens in de unieke karakters van de deelgemeenten. Bij de vernieuwing van het openbaar domein kiezen we voor kindvriendelijke ontwerpen en garanderen we de integrale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en buggy’s.

Het is belangrijk dat woningen betaalbaar blijven. We werken hiervoor samen met private ontwikkelaars. Een groeiend kwalitatief privaat aanbod zal immers een belangrijk deel van de oplossing zijn. Tegelijk voorzien we in sociale woningen voor wie niet op de private markt terecht kan. 

De groei in het aantal woningen moet verstandig en doordacht zijn. We streven een slimme verdichting na die kernversterkend werkt. Tegelijkertijd voorzien we in dichtbevolkte wijken de nodige zuurstof door meer groen en plaats voor ontspanning te voorzien. 


We maken een nieuw ruimtelijk plan op voor Aalst 2050. Dit plan zal aangeven waar plek is voor wonen, economie, groen, sport en recreatie. De ruimte is schaars. Waar mogelijk zullen kernen versterkt worden en zullen we hoger moeten bouwen. Tegelijkertijd moet een stad kunnen ademen. De natuur willen we  beschermen en dichtbevolkte wijken moeten leefbaar blijven. De oplossing: verdichten en verluchten tegelijkertijd. 

Uit het nieuw ruimtelijk plan volgt ook een ruimtelijk uitvoeringsplan natuurgroen om het kostbare natuurgroen te beschermen en uit te breiden. Dit koppelen we aan een investeringsprogramma om private gronden met waardevol groen aan te kopen. 

Bij elke (her)aanleg van het openbaar domein ontharden we minstens 10%. Dit zorgt voor meer groen in de stad en bereidt Aalst voor op de klimaatveranderingen.

We versnellen de heropwaardering van de oevers aan de Dender. De toekomstvisie voor De Kaaien is hierbij richtinggevend. Hierbij onderzoeken we of een open zwemplek mogelijk is in de toekomst. We maken een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het Eiland Chipka. Hierbij betrekken we nauw de Aalstenaars via infomarkten en tekentafels. We geloven in een reconversie van de site vanaf 2030. 

We maken een parkenplan op voor Aalst en streven volgende legislatuur twee bijkomende wijkparken na. We richten de tuin van Gaston de pauw in als wijkpark voor de buurt.

De vergroening en vernieuwing van de binnenstad wordt verder gezet. De Grote Markt krijgt prioriteit. Met een nieuw en verfrissend ontwerp voorzien we plaats voor terrassen en evenementen, maar ook voor groen en verkoeling. Ook het Statieplein en de Hopmarkt verdienen bijkomend groen. Op de Hopmarkt kan zo het deel naast de ingang van de parking een aangenaam terrassenplein worden. We maken de binnentuin van de Pupillen eindelijk publiek toegankelijk en koesteren het als stilteplek in de drukke stad. De plannen van het Esplanadeplein worden afgestemd op de renovatie van de Sint-Jozefkerk. Hierbij zien we af van een ondergrondse parking. We gaan resoluut voor een groene en autoluwe ontmoetingsplek. De Sint-Jozefkerk moet zijn publieksfunctie behouden. Voor Open VLD Aalst kan dit ook privaat uitgebaat worden als plaats voor horeca, kunst en cultuur. We maken plannen voor een vernieuwde Houtmarkt die de binnenstad verbindt met de Watertorenwijk. Ook hier willen we vergroenen zodat de Houtmarkt kan uitgroeien tot een aangename ontmoetingsplaats voor de buurt met ruimte voor terrassen. 

In de kern van Aalst gaat veel potentiële woonruimte boven winkels verloren. We stimuleren wonen boven winkels via subsidies en onderzoeken of we dit via stedenbouwkundige instrumenten kunnen afdwingen. 

We maken een erfgoedplan op voor Aalst en gaan voor een erkenning als onroerenderfgoedgemeente bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit verzekert het engagement dat we willen nemen op het vlak van erfgoed. 

We verliezen de deelgemeenten niet uit het oog. Elke legislatuur moet de kern van een deelgemeente grondig aangepakt worden. Volgende legislatuur nemen we Erembodegem in het vizier. De deelgemeente kent een sterke verstedelijking die drukt op de leefbaarheid van het dorp. Samen met de inwoners maken we een plan op voor een vernieuwd dorpsplein en we willen de heraanleg binnen de legislatuur uitvoeren. 

We nemen een doorstart in het Project Tragel. We passen het programma aan zodat mobiliteit niet langer een blokkerende factor is. De focus ligt op wonen, vergroenen en het realiseren van een evenementenzaal. Bijkomende handel mag geen concurrentie vormen met de binnenstad. Bij het vernieuwen van de plannen hebben we oog voor ontharding en andere klimaatadaptatiemaatregelen. 

We zetten een Taskforce Wonen op tussen stadsdiensten, ontwerpers en private ontwikkelaars. Zo kunnen we doordachte en kwaliteitsvolle keuzes voorbereiden om het aantal private wooneenheden te laten groeien. We renoveren de bestaande sociale woningen. Bij nieuwe projecten waken we over een goede spreiding om zo een betere sociale mix binnen Aalst te krijgen. 

We kiezen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zonder de auto uit te sluiten. Daarbij geven we voorrang aan voetgangers en fietsers en voorzien we in veilige infrastructuur. Waar nodig passen we de verkeerscirculatie aan. Hierbij streven we vlotte en veilige verbindingen met de deelgemeenten na. Zo versterken we de leefbaarheid van Aalst zonder in te boeten aan de bereikbaarheid.

Daarnaast ijveren we bij De Lijn voor een betere bediening van Aalst en breiden we de mogelijkheden voor (elektrische) deelmobiliteit gevoelig uit. 


De invoering van de zone 30 in de binnenstad en het circulatieplan waren goede en noodzakelijke stappen om het zacht verkeer meer kansen te geven en om de leefbaarheid te verbeteren. Het eenrichtingsverkeer op de kaaien en in de Vaartstraat werd echter onder externe druk te vroeg opgegeven. We voeren dit weer in. Zo werken we deze zwarte punten weg en maken we de omgeving veiliger voor fietsers en voetgangers. We versterken de handhaving van het circulatieplan met aandacht voor het respecteren van de fietsstraten. We willen dat iedereen de snelheid van 30 km per uur respecteert. Dit is niet alleen leefbaarder maar ook veel veiliger. 

We breiden het autovrijgebied uit met de Molenstraat en de Zwarte Zusterstraat/Graanmarkt. Meteen kan de Graanmarkt ook opgewaardeerd worden als groen rustpunt in de stad. Daarnaast laten we het autovrij gebied beginnen waar de Pontstaat aan de Klapstraat kruist. De Ridderstraat en de Peperstraat maken we autoluw door de parking Ridderstraat enkel bereikbaar te houden voor mensen die wonen en werken in het autovrij gebied. Zo verhogen we de verkeersveiligheid aan de scholen en aan Utopia en geven we nieuwe kansen aan handel en horeca. 

We maken de Varkensmarkt en omgeving autoluwer door doorgaand verkeer nog meer te weren. 

We eisen van Vlaanderen een dringende en integrale heraanleg van het kruispunt aan de Alfred Nichelsstraat met de ring, een veilige fietsoversteekplaats is daar onontbeerlijk. 

We pleiten bij Vlaanderen voor een ondertunneling van de Haring die voor een opwaardering van de ruime omgeving zal zorgen. Maar ijveren ook om het verkeer er veiliger te maken voor fietsers op korte termijn. 

We maken een trottoir-actieplan op voor gans Aalst en voeren dit onverkort uit. We willen op alle drukke voetgangersassen een obstakelvrije ruimte van twee meter. Zo gunnen we mensen die moeilijk te been zijn, rolstoelgebruikers en buggy’s de nodige ruimte. 

Bezoekers die met de auto komen, leiden we naar de verschillende goed bereikbare parkings. Met de private uitbater van parking Ridderstraat bekijken we of de parking kan dienen voor wie woont of werkt binnen het autovrij gebied. In het gebied van betalend straatparkeren reserveren we meer plaatsen voor buurtbewoners en breiden we het aantal shop&go-plaatsen aan handelszaken uit

We blijven verder inzetten op veilige fietsinfrastructuur. Zo realiseren we de fietsersbrug over de Dender tussen rechteroever en de nieuwe stationsdoorgang. Bij de heraanleg van wegen krijgen veilige en comfortabele fietspaden prioriteit. 

We breiden het aantal fietsenstallingen fors uit. Hierbij houden we rekening met plaatsen voor cargo- en bakfietsen en kiezen we voor een fris en mooi ontwerp. We voorzien een bewaakte fietsenstalling op de parking Keizershallen

We zien af van een ondergrondse parking onder het Esplanadeplein. Er is met de stationsparking en de parking aan de Postsite voldoende parkeeraanbod in de nabije buurt. Zo geven we het Esplanadeplein alle kansen als ontmoetingsplaats voor de buurt en als verlengde van het winkelgebied met de gerestaureerde Sint-Jozefkerk.

We streven een vervijfvoudiging van het aantal deelwagens (van 20 naar 100) na en voorzien hiervoor de nodige parkeerplaatsen met laadinfrastructuur. 

Open Vld Aalst staat garant voor een positief en dynamisch ondernemersklimaat in een bereikbare en levendige stad. We beperken de administratieve rompslomp voor ondernemers tot een minimum en voeren een ondernemingsvriendelijk stedelijk beleid. 

We geloven in ons winkelcentrum als het kloppend hart van onze stad. Het stadscentrum is dé ontmoetingsplaats en vervult met haar rijke aanbod aan horecazaken een belangrijke sociale functie. Als tegengewicht voor het online shoppen zetten we voluit in op beleving. Een bruisend en net stadscentrum waar het fijn is om te wandelen, zal Aalst nog meer in de markt zetten als stad waar het aangenaam winkelen en terrassen is. We beogen een divers en hoogstaand winkelaanbod en zetten in op pop-ups om nieuwe winkel- en horecaconcepten uit te testen. 

We trekken resoluut de kaart van wonen boven winkels. Daarnaast trekken we ondernemers aan om in de binnenstad hun kantoor op te richten. Hierbij denken we in eerste instantie aan startups en coworkingspaces die het levendige centrum verder versterken. 

Economische ruimte is schaars. Met het bedrijventerrein Siesegem heeft Aalst een enorme economische troef waarmee we strategisch willen omspringen. Daarnaast gaan we efficiënt om met bestaande en nieuwe bedrijventerreinen om zo onze KMO’s verdere ontwikkelingskansen te geven. 


We bouwen het ondernemerspunt uit bij Stad Aalst om zo ondernemers een goede stedelijke dienstverlening aan te bieden. We testen de dienstverlening aan ondernemingen van verschillende groottes uit via customer journeys. Zo kunnen we pijnpunten detecteren en onnodige regels wegwerken.

We vernieuwen, vergroenen en breiden het autovrij gebied uit om het winkelcentrum van Aalst te verfraaien. Hierbij hebben we oog voor ruime terrassen, rustpunten en toegankelijkheid voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen en buggy’s. 

We bespreken met de handelaars en Unizo of een erkenning als toeristisch centrum een meerwaarde biedt. Niet zozeer voor het organiseren van bijkomende koopzondagen. Maar om handelaars alle vrijheid te geven zelf te kunnen kiezen wanneer ze hun winkel open houden. 

We voorzien een pand in het winkelcentrum waarin startende ondernemers hun handel- en horecaconcept tijdelijk kunnen uittesten vooraleer een vaste stek te zoeken. We blijven starterscontracten voorzien om starters professioneel te ondersteunen bij het opstarten van hun onderneming.  

We verhogen de beleving door in te zetten op de bestaande events en nieuwe publiekevents uit te werken zoals zoektochten voor kinderen, openluchttentoonstellingen en namiddagconcerten. Samen met de handelaars werken we een nieuw concept uit voor de Topdag

Clubs en nachthoreca vormen het peper en zout van een stad. We roepen de verdere verdringing een halt toe en we erkennen de zone rond de Sint-Martinuskerk stedenbouwkundig als een night life-zone

We screenen de binnenstad op interessante panden voor kantoren en doen aan matchmaking tussen eigenaars en ondernemers die kantoor willen houden in Aalst. Naast een plek om te wonen en tot rust te komen, zetten we de Pupillensite met het historisch Stadhuis in de markt als een creatieve hub voor bedrijven met een coworking space.

Bestaande kmo- en industriezones worden geoptimaliseerd zodat er ruimte vrijkomt voor uitbreidingen of nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd laten we een ruimtelijke studie uitvoeren om toekomstige kmo-zones vast te leggen in het nieuw ruimtelijk plan Aalst 2050. Zo garanderen we dat ook op de lange termijn er voldoende ruimte voor economie beschikbaar is. 

Met het bedrijventerrein Siesegem en haar 52 hectare heeft Aalst een enorme economische troef. We ontwikkelen Siesegem als een toonaangevend duurzaam bedrijventerrein. Samen met Flanders Technology & Innovation (FTI) onderzoeken we of de invulling met health & care wel de juiste keuze is.  Er is immers grote concurrentie van relatief dichtbij gelegen universitaire ziekenhuizen en wetenschapsparken. In elk geval behouden we de ruimte voor innovatieve bedrijven met grote tewerkstellingskansen. Hiervoor voeren we samen met FTI een actief uitgiftebeleid.

Bij de toekomstplannen van Eiland Chipka voorzien we eveneens ruimte voor kantoren. De ligging nabij het station en leunend op het centrum biedt immers belangrijke economische kansen. We maken van het Eiland Chipka een plek waar het fijn is om te wonen, te werken en te ontspannen.

Een welvarende stad is een stad die kansen biedt aan iedereen. Onze prioriteit ligt daar bij het bestrijden van kinder- en jongerenarmoede. Met brugfiguren versterken we de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen en sporen we verdoken armoede op. We zetten sociaal-sportieve initiatieven op bij de Aalsterse sportclubs. Zo kunnen alle jongeren genieten van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast zetten we de Aalsterse jeugdvoorzieningen in de kijker en verlagen we de drempels om eraan deel te nemen. 

Nederlands is de voertaal maar meertaligheid mag geen taboe zijn. We gebruiken meertaligheid net om maximaal leerkansen Nederlands aan te bieden. Onderzoek toont namelijk aan dat door meertaligheid toelaten bij (jonge) kinderen, ze sneller vooruitgang boeken met Nederlands. Rigoureus vasthouden aan Nederlands kan leiden tot frustraties en vertraagt het taalverwervingsproces alleen maar.

Onze specifieke zorg voor de jeugd betekent niet dat we de oudere generaties loslaten. We betrekken iedereen bij het beleid en laten deze waardevolle stem niet verloren gaan. Bovendien zoeken we oplossingen voor de stijgende eenzaamheid en voorzien we in excellente en betaalbare zorg.


We voorzien een sociaal steunfonds dat de Aalsterse scholen kan helpen om niet-betaalde schoolrekeningen of maaltijdrekeningen zelf op te nemen. We koppelen dit aan een beperkt sociaal onderzoek zodat de middelen juist terechtkomen. 

We doen een onderzoek naar de lege of pover gevulde brooddozen op de Aalsterse scholen en starten een proefproject op in afwachting van een Vlaamse oplossing. In het proefproject zoeken we samenwerking op met lokale handel en horeca. Klanten kunnen een vrije bijdrage doen en niet-verkochte producten hoeven zo niet verloren te gaan.

Brugfiguren slaan de brug tussen ouders, scholen en andere overheidsinstanties. Hun doel is om kinderen alle kansen te geven op en naast de schoolbanken. We stellen vast dat sommige ouders hier jammer genoeg nog van overtuigd moeten worden. We laten die kinderen niet los en spreken de ouders aan over hun plichten en de talenten van hun kinderen.   

We geloven sterk in sport als middel om sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Zo kunnen kinderen competenties en sociale vaardigheden meekrijgen en kan er aan huiswerkbegeleiding gedaan worden. We gaan het gesprek aan met alle clubs die zo een werking willen opzetten en voorzien in (financiële) ondersteuning. 

We gaan het gesprek aan met Okapi Aalst om een gemeenschapswerking uit te bouwen. Okapi Aalst is een sterke ambassadeur van het Belgische basketbal en spreekt veel jongeren aan. Tegelijkertijd kan Okapi Aalst talent ontdekken op de Aalsterse scholen en pleintjes. Dit is een win-win voor de club en de Aalsterse jongeren. 

Aalst kent sterke jeugdverenigingen. De vaststelling is echter dat de samenstelling niet even divers is als de Aalsterse demografie. Nochtans staan de deuren van de verenigingen wagenwijd open en hanteren ze sociale tarieven. We voeren gerichte campagnes om meer kinderen (en ouders) over de streep te trekken. Vaak is een persoonlijk gesprek voldoende om de drempels weg te werken.  

Uiteraard is Nederlands de voertaal. Mensen moeten echter de kans krijgen het Nederlands machtig te worden. Meertaligheid kan hierbij helpen. Bovendien willen we het gebruik van kinderen als tolk aan de stedelijke loketten een halt toeroepen. Hiervoor voorzien we voldoende tolkondersteuning bij de loketbedienden. We willen immers vermijden dat kinderen moeilijke boodschappen zoals bijvoorbeeld bij het loket Migratie, moeten overbrengen aan de ouders. 

Onbekend is onbemind. Afgezien van de jongeren, kennen de verschillende gemeenschappen in Aalst elkaar niet zo goed. We nodigen expliciet iedereen van welke achtergrond dan ook uit op onze traditionele feesten zoals de jaarmarkt, Sint-Maarten en Carnaval. We ondersteunen de Aalsterse moslimgemeenschap om een Suikerfeest te organiseren dat open staat voor alle Aalstenaars, gelovig en niet-gelovig. Vriendschap gaat immers door de maag.

Iedereen verdient een goede oude dag. We blijven investeren in onze woonzorgcentra en innoveren in zorg bij dementie. Vereenzaming is een groot probleem bij ouderen, zowel in de stad als in de meer landelijke gebieden. We zetten een vrijwilligerssysteem op voor ouderen die weinig tot geen bezoek kennen. Het Hello Jenny-project uit Gent waarbij een sensor het aantal bezoeken meet en een slimme box vraagt naar de nood aan een bezoek, kan hierbij inspirerend werken. 

Als liberale partij staan we voor een performante overheid die zich focust op haar kerntaken. Dat laat ons toe retributies en belastingen betaalbaar te houden en de nodige investeringen te doen in het openbaar domein.

Het net houden van Aalst is zo’n kerntaak: we voeren de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten op en treden harder op tegen de vervuiler. 

We bouwen de digitale dienstverlening verder uit. Dit heeft onmiskenbaar grote voordelen, zowel voor de burger als voor de organisatie van een efficiënte en effectieve overheid. Tegelijk garanderen we de fysieke loketwerking en hebben we oog voor iedereen voor wie de digitale sneltrein te snel voorbij raast. 

Een leefbare stad is een veilige stad. De sleutelrol hierbij is weggelegd voor een sterk politiekorps. We zijn trots op onze flikken maar willen dat ze makkelijker aanspreekbaar zijn en dat de drempel letterlijk verlaagt. Een omheind politiehuis vloekt dan ook met onze visie op een goede politiewerking. We zien politiepatrouilles in ons stadscentrum liever te voet of op de fiets dan in de combi. Daarnaast investeren we in een nabije wijkpolitie. Ten slotte maken we naast een repressief veiligheidsbeleid, ook werk van een preventief en curatief beleid.


De sterkte van de stadsorganisatie hangt af van haar personeel. We merken dat verschillende knappe koppen de stadsorganisatie hebben verlaten. We moeten erkennen dat het stadsbestuur hier een rol heeft in gespeeld. Politiek moet het kader vastleggen maar de ambtenarij moet de vrijheid krijgen om binnen dit kader het beleid voor te bereiden en uit te voeren. We herstellen het vertrouwen tussen de politiek en de stadsadministratie en werken aan een nieuwe open cultuur van samenwerken. Een samenwerkingscultuur die zich ook moet verder zetten in de relaties tussen Stad en mensen/verenigingen die zich willen inzetten voor een positief Aalst. 

We lichten de stedelijke dienstverlening door en maken per doelgroep (bv. ondernemers, ouderen, jongeren, nieuwkomers) een customer journey waar we vanuit perspectief van de klant de struikelblokken en ergernissen leren kennen. Tweejaarlijks meten we de tevredenheid van de klant over de belangrijkste stedelijke dienstverlening.

We behouden de fysieke dienstverlening maar nemen eveneens de vlucht vooruit in de digitale dienstverlening. Waar mogelijk worden loketbezoeken vermeden en verlopen verrichtingen automatisch. We takken hiervoor aan bij het Vlaams Burgerprofiel.

De wonderoplossing om een nette stad te krijgen bestaat niet. Er is een set aan maatregelen nodig. We blijven inzetten op sensibilisatie maar treden hard op tegen klein en groot zwerfvuil. We verhogen de boetes, controles en zetten in op mobiele camera’s. In de binnenstad vervangen we de vuilnisbakken door exemplaren met een groter volume en een peukenbakje. Daarnaast bekijken we of de vuilnisbakken slim verspreid staan. Hierbij vermijden we plekken waar vuilnisbakken zwerfvuil kunnen aantrekken, bijvoorbeeld door een gebrek aan sociale controle.

We verwijderen de omheining rond het Politiehuis en voorzien weer een open baliewerking naast het afsprakensysteem. Combi’s kunnen enkel door het autovrij gebied rijden bij dringende interventies. De politie doet zijn dagdagelijkse patrouilles te voet of met de fiets in centrum Aalst. De Aalsterse politie is steeds aanspreekbaar en werkt wijkgericht.

Zoals in alle steden is de aanpak van drugsmisbruik een grote uitdaging. We richten het repressieve beleid op de dealers en werken een curatieve zorg uit voor de gebruikers. Een beleid dat enkel gericht is op criminalisering zien we niet als de oplossing. We werken een integrale en evenwichtige aanpak uit in een drugbeleidsplan waarin alle acties van preventie tot repressie worden opgenomen.

We wegen binnen de Hulpverleningszone Zuid-Oost op de beslissing om een moderne hoofdkazerne te bouwen voor de Aalsterse brandweer. Daarnaast zetten we in op verdere professionalisering met bijzondere aandacht voor het personeelsbeleid. Hierbij hebben we niet alleen oog voor voldoende personeel maar ook voor opleiding en kennisoverdracht.

De carnavalmicrobe stroomt door ons bloed. We koesteren dan ook Aalst Carnaval als erfgoed, als attitude, als sociaal bindmiddel en als feest zonder weerga. We faciliteren het carnavalfeest in al zijn facetten en maken er een feest van voor elke Aalstenaar. We houden carnaval het ganse jaar levendig door een carnavalbelevingscentrum in te richten. 

Aalst is echter meer dan carnaval alleen. We ondersteunen het rijke en diverse Aalsterse cultuurleven met de nodige repetitie- en zaalinfrastructuur en geven kansen aan jongerencultuur. We zetten Cirk! Aalst verder maar halen ook nieuwe culturele events en tentoonstellingen naar Aalst. We voorzien hierbij een bijzondere rol voor Netwerk Aalst. We hechten veel waarde aan sport als uitlaatklep voor jong en oud en blijven inzetten op laagdrempelige sportfaciliteiten. We brengen sport naar de wijken door te investeren in sportpleintjes en skateparkjes.


We richten in het stedelijk museum ’t Gasthuys een carnavalsbelevingscentrum in. We bieden er workshops aan voor jong en oud: van hoe ontwerp en maak ik een carnavalskop tot maak zelf een carnavalsnummer. Hiervoor zoeken we de samenwerking op tussen de carnavalsverenigingen en de Stedelijke Academies voor Beeldende Kunsten en Podiumkunsten. 

Het carnavalsbelevingscentrum wordt een onderdeel van de nieuwe museuminvulling van ’t Gasthuys. Een nieuwe interactieve tentoonstelling moet het rijke verleden van de stad Aalst en haar omgeving vertellen. In het museum brengen we verhalen zoals de slag bij de Hertshaag en de erbarmelijke levensomstandigheden van de textielarbeiders tijdens de 19de eeuw, tot leven. 

Tijdens de zomer laten we cultuurcentrum De Werf uitbreken. Tijdens de zomermaanden organiseert De Werf toneelstukken op publieke plaatsen zoals de spiegelvijver in ‘t Stadspark of op het binnenplein op de Pupillensite. 

We investeren in Cirk! zodat het kan uitgroeien tot een bovenlokaal circusfestival. De acts mogen nog gekker en grootser met stad Aalst als uniek schouwtoneel. 

Netwerk Aalst is voor vele Aalstenaars nog een verborgen parel. Nochtans is Netwerk een belangrijke plaats voor experiment en culturele uitwisseling. De ideale voedingsbodem voor nieuw artistiek talent. We laten Aalstenaars proeven van de werking van Netwerk door woord, beeld en dans naar het centrum van Aalst te brengen in de vorm van openluchttentoonstellingen, filmvoorstellingen of performances. Kunstoevers is hier een goed voorbeeld van. Maar we willen toevallige passanten nog meer overvallen met lokaal artistiek talent.

Cinema Aalst is meer dan louter een fuifzaal. Het moet een laagdrempelige plaats zijn waar jong talent kan experimenteren en repeteren. We voorzien hiervoor voldoende middelen en sporen jongeren aan om van de faciliteiten gebruik te maken.

Aalst kent veel creatief talent en ondernemerschap. Dit talent heeft nood aan ruimte om te experimenteren en te ondernemen. Dankzij tijdelijke invullingen kunnen er creatieve broeihaarden ontstaan. In het verleden zijn er kansen blijven liggen. Denk maar aan een tijdelijke invulling in de oude bib of het historisch stadhuis. Top-down-initiatieven zoals Walstroom zijn goed bedoeld maar hebben lagere slaagkansen dan initiatieven die van onderuit ontstaan.  Wij wensen vertrouwen te geven aan Aalstenaars en hen de kans geven stadspatrimonium tijdelijk eigen te maken. Het project Walstroom wordt in die zin herbekeken.

Sport blijft de uitlaatklep bij uitstek. De Aalsterse sportclubs zijn met hun jeugdwerking van groot belang voor het sportbeleid. We blijven clubs dan ook ondersteunen met infrastructuursubsidies. De laatste jaren werd met Schotte, sportcentrum Osbroek en Aquatopia fantastische sportinfrastructuur gerealiseerd. Volgende legislatuur willen we naast de infrastructuurnoden voor de jeugdwerking van de clubs inzetten op laagdrempelige sportplekken

Aalst kent duidelijk een skatecultuur. Skaters zoeken zelf plekken op die uitdagend zijn om hun sport te beoefenen. Het Werfplein is hier een voorbeeld van. We voorzien mobiele skaterampen om deze plaatsen nog aantrekkelijker te maken voor de skatesport. Samen met de skatecommunity bekijken we ook of er bijkomende vaste plekken gerealiseerd kunnen worden. Parkour (freerunning) is een andere urban sport die in opmars is. Op het sportcentrum Osbroek brengen we een Parkourzone aan zodat deze urban sport beoefend kan worden. 

Het Ezelspleintje is een mooi voorbeeld van het hoe een sportplein het kloppend hart van een buurt kan zijn. We onderzoeken of we een dergelijk kleurrijk sportplein ook kunnen realiseren in ander dichtbevolkte wijken van Aalst met als zoekzone rechteroever (bv. Hoveniersplein).

Aalst staat voor de keuze: ofwel omarmen we ons volledig potentieel, ofwel verzanden we in navelstaarderij en in een gepolariseerde samenleving. Open VLD Aalst kiest resoluut voor de eerste optie. Zoals alle Vlaamse steden verandert Aalst en die verandering gaat best snel. Verandering brengt echter kansen en diversiteit zien we als een verrijking. Geen verarming. De verarming ligt net in de krachten die vasthouden aan iets dat al voorbij is. De toekomst is aan de stad en haar inwoners. Dat potentieel zien we in de ogen van de jongeren op de schoolbanken, in het stadspark of op het Ezelspleintje. Potentieel dat niet verloren mag gaan in conservatisme en onverdraagzaamheid. Die zaken kunnen enkel leiden tot een complete stilstand en verval van onze mooie stad. 

Wij willen de strijd aangaan tegen haat en bekrompenheid. De deur van de Aalsterse liberalen staat dan ook steeds open voor alle individuen, verenigingen en politieke partijen die willen werken aan een positief en ambitieus Aalst. Want samenwerken loont


Gemaakt door Code Nation via NationBuilder