Sla navigatie over

Aalst. Stad in beweging

We kiezen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zonder de auto uit te sluiten. Daarbij geven we voorrang aan voetgangers en fietsers en voorzien we in veilige infrastructuur. Waar nodig passen we de verkeerscirculatie aan. Hierbij streven we vlotte en veilige verbindingen met de deelgemeenten na. Zo versterken we de leefbaarheid van Aalst zonder in te boeten aan de bereikbaarheid.

Daarnaast ijveren we bij De Lijn voor een betere bediening van Aalst en breiden we de mogelijkheden voor (elektrische) deelmobiliteit gevoelig uit. 

Antwoord

De invoering van de zone 30 in de binnenstad en het circulatieplan waren goede en noodzakelijke stappen om het zacht verkeer meer kansen te geven en om de leefbaarheid te verbeteren. Het eenrichtingsverkeer op de kaaien en in de Vaartstraat werd echter onder externe druk te vroeg opgegeven. We voeren dit weer in. Zo werken we deze zwarte punten weg en maken we de omgeving veiliger voor fietsers en voetgangers. We versterken de handhaving van het circulatieplan met aandacht voor het respecteren van de fietsstraten. We willen dat iedereen de snelheid van 30 km per uur respecteert. Dit is niet alleen leefbaarder maar ook veel veiliger. 

We breiden het autovrijgebied uit met de Molenstraat en de Zwarte Zusterstraat/Graanmarkt. Meteen kan de Graanmarkt ook opgewaardeerd worden als groen rustpunt in de stad. Daarnaast laten we het autovrij gebied beginnen waar de Pontstaat aan de Klapstraat kruist. De Ridderstraat en de Peperstraat maken we autoluw door de parking Ridderstraat enkel bereikbaar te houden voor mensen die wonen en werken in het autovrij gebied. Zo verhogen we de verkeersveiligheid aan de scholen en aan Utopia en geven we nieuwe kansen aan handel en horeca. 

We maken de Varkensmarkt en omgeving autoluwer door doorgaand verkeer nog meer te weren. 

We eisen van Vlaanderen een dringende en integrale heraanleg van het kruispunt aan de Alfred Nichelsstraat met de ring, een veilige fietsoversteekplaats is daar onontbeerlijk. 

We pleiten bij Vlaanderen voor een ondertunneling van de Haring die voor een opwaardering van de ruime omgeving zal zorgen. Maar ijveren ook om het verkeer er veiliger te maken voor fietsers op korte termijn. 

We maken een trottoir-actieplan op voor gans Aalst en voeren dit onverkort uit. We willen op alle drukke voetgangersassen een obstakelvrije ruimte van twee meter. Zo gunnen we mensen die moeilijk te been zijn, rolstoelgebruikers en buggy’s de nodige ruimte. 

Bezoekers die met de auto komen, leiden we naar de verschillende goed bereikbare parkings. Met de private uitbater van parking Ridderstraat bekijken we of de parking kan dienen voor wie woont of werkt binnen het autovrij gebied. In het gebied van betalend straatparkeren reserveren we meer plaatsen voor buurtbewoners en breiden we het aantal shop&go-plaatsen aan handelszaken uit

We blijven verder inzetten op veilige fietsinfrastructuur. Zo realiseren we de fietsersbrug over de Dender tussen rechteroever en de nieuwe stationsdoorgang. Bij de heraanleg van wegen krijgen veilige en comfortabele fietspaden prioriteit. 

We breiden het aantal fietsenstallingen fors uit. Hierbij houden we rekening met plaatsen voor cargo- en bakfietsen en kiezen we voor een fris en mooi ontwerp. We voorzien een bewaakte fietsenstalling op de parking Keizershallen

We zien af van een ondergrondse parking onder het Esplanadeplein. Er is met de stationsparking en de parking aan de Postsite voldoende parkeeraanbod in de nabije buurt. Zo geven we het Esplanadeplein alle kansen als ontmoetingsplaats voor de buurt en als verlengde van het winkelgebied met de gerestaureerde Sint-Jozefkerk.

We streven een vervijfvoudiging van het aantal deelwagens (van 20 naar 100) na en voorzien hiervoor de nodige parkeerplaatsen met laadinfrastructuur. 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder